Tucson Arena
260 South Church Street
Tucson, AZ
85701, US