Miami Dade County Auditorium
2901 W. Flagler Street
Miami, FL
33135, US