Pechanga Arena San Diego
3500 Sports Arena Blvd
San Diego, CA
92110, US