Miami Dade County Auditorium

2901 W. Flagler Street
Miami, FL, 33135, US

Wiki: Miami-Dade_County_Fair_&_Exposition